Obveznosti pri Verjetnosti in statistiki bodo domače naloge in seminarska naloga. Za seminarsko nalogo lahko izberete naloge pod rubriko Seminarske naloge ali pa po predhodnem razgovoru s profesorjem kot seminarsko nalogo predstavite vaše raziskovalno delo, ki uporablja statistične metode. Osnova za oceno iz predmeta bodo doseženi rezultati, pri čemer imajo posamezne postavke naslednjo težo:

  • Domače naloge: 40%
  • Seminarska naloga: 60%

Ocene bodo podeljene na naslednji način:

Odstotki Ocena
50 – 59,9 % 6
60 – 69,9 % 7
70 – 79,9 % 8
80 – 89,9 % 9
90 – 100 % 10