Domov » Matematika 2 » Učni načrt

Učni načrt

 1. Integral funkcije
  • Definicija integrala.
  • Newton-Leibnizova formula.
  • Integracija per partes.
  • Uvedba nove spremenljivke.
  • Izlimitirani integral.
  • Uporaba integrala.
 2. Linearna algebra
  • Pojem matrike, množenje matrik., inverzna matrika.
  • Sistemi linearnih enačb, Gaussov postopek, rang matrike.
  • Lastne vrednosti in lastni vektorji.
 3. Diferencialne enačbe
  • Enačbe z ločljivima spremenljivkama.
  • Homogena enačba.
  • Linearna diferencialna enačba prvega reda.
  • Linearna diferencialna enačba drugega reda.