Slovenščina

Novice/News 

Metrologija (0312)

Naslov predmeta: Metrologija
Koda predmeta: 0312
Število ECTS kreditov: 5
Predavanj 30 / Vaj 30
Izbirni strokovni predmet
Cilji in predmetno specifične kompetence

Cilji:

 • Pridobiti znanja potrebna za obvladovanje dimenzijskih meritev, tako s stališča raziskovalnega procesa, kot s stališča integracije dimenzijskih meritev v izdelovalni proizvodni proces.
 • Obvladati postavitev modelnega procesa meritve in usklajevanje med modelnim in realnim procesom.

Kompetence:

 • uporaba dimenzijskih merilnih postopkov,
 • poznavanje zahtevnih dimenzijskih meritev,
 • vloga izbire pravega merilnega postopka v procesu snovanja izdelka,
 • izbira ustreznih merilnih  postopkov s tehnoloških in ekonomskih vidikov,
 • obvladovanje tvorjenja modelov, njih realizacija in validacija,
tvorjenje modela merilnega procesa.
Opis vsebine

Uvod

 • merilna znanost in inženirska metrologija v integriranih obdelovalnih sistemih,
 • vloga inženirske metrologije za doseganje kakovosti,
 • pomen sistema nacionalnih in referenčnih etalonov za dolžino, ter zagotavljanja merilne sledljivosti,
 • ISO sistem osnovnih enot in njihova realizacija,
 • razvoj in moderna definicija dolžinskega standarda,
 • interferometrija.

Obravnava napak pri merjenju:

 • osnovni koncepti v dimenzijski merilni tehniki,
 • natančnost, zanesljivost, pogreški, umerjanje,
 • združevanje meritev z različno natančnostjo,
 • merilna negotovost funkcijsko povezanih količin,
 • analiza meritev, obvladovanje merilnih informacij.

Modeliranje merilnega procesa:

 • razmerje med realnim procesom, merilnim procesom in matematičnim opisom,
 • pridobivanje novega znanja o procesih na osnovi dimenzijskih meritev,
klasifikacija procesov glede na osnovne procesne značilnosti,
 • taksonomija modelov izdelovalnih procesov, analitični opis izbranih primerov izdelovalnih procesov

Optimalno filtriranje:

 • združevanje meritev, skalarne meritve, vektorske meritve,
 • diskretni optimalni filter.

Parametrično in neparametrično modeliranje:

 • prednost in slabosti analitičnega, empiričnega in semi-empiričnega modeliranja,
 • statistična analiza statičnih procesov,
 • linearna in nelinearna regresija, analiza časovnih vrst,
 • avtokorelacija in križna korelacija, analiza trenda v podatkih, periodičnosti in frekvenčna analiza,
 • določitev atributov procesa, gručanje podatkov, induktivno strojno učenje.

Uporaba:

programska orodja za zajem podatkov, modeliranje in simulacijo, primeri modelov osnovnih procesov in izbranih merilnih procesov, računalniško voden merilni sistem,

v sklopu seminarskega dela in praktičnih vaj bo študent uporabil pridobljeno znanje na primerih

Temeljna literatura

Thomas Szirtes, P. Rózsa: Applied dimensional analysis and modeling; technology & engineering - Butterworth-Heinemann (2007)
Klocke, Fritz, König, Wilfried: Fertigungsverfahren 1: drehen, fräsen, bohren; vdi-buch; 8. Aufl., 2008.
Andrej Likar, Osnove fizikalnih merjenj in sistemov, DMFA, 2001.
E.O. Doebelin, Measurement systems, application and design; McGraw-Hill Int., 1983.
Bernard P. Zeigler, Herbert Praehofer, Tag Gon Kim; Theory of modeling and simulation; Academic Press; 2 edition (march 15, 2000)
Hahn, G. Shapiro, S.S.: Statistical models in engineering., New York: J. Willey & sons, 1994
Wit Grzesik, Advanced machining processes of metallic materials, Elsevir, 2008.
John Frederick Wise Gayler: Metrology for engineers; by J. F. W. Galyer and C. R. Shotbolt. - 5th ed. - London : Cassell, 1990.
Mihael Junkar, Andrej Lebar, Davorin Kramar: Tehnološke meritve in meritve v proizvodnji; študijsko gradivo. [Ljubljana: Mihael Junkar, 2004]. 1 CD-ROM, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7925019]
Andrej Lebar, Mihael Junkar: Praktikum meritev v proizvodnji; Ljubljana, 1999. Ljubljana: [Fakulteta za strojništvo, LAT], 1999. 29 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5046811]
Adolf Šostar: Tehnološke meritve; Maribor Tehniška fakulteta, 1991.
Prejšnja stran: MAG  Naslednja stran: Nekonvencionalni procesi (3030)