Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.
 
Višja dinamika (ECTS: 5)
2.semester druge stopnje
Smer: Konstrukcijsko mehanska, Mehatronika
30 ur predavanj + 30 ur vaj
Predavatelj
 
Professor
Miha Boltežar,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
miha.boltezar@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~boltezar/
☏ +386 1 4771 608     
Scholar Home  
Študijski in izpitni red
[Višja dinamika 2016/17]    [Navodila za seminarje].
Cilji predmeta
Cilj predmeta je nadgradnja študija inženirske Newtonovske dinamike iz prve stopnje z razširitvijo v Lagrangeovem, posplošenem smislu ter razširitev osnovnih pojmov iz mehanskih nihanj na sisteme z več prostostnimi stopnjami.
Kompetence:
* Študent tako pridobi sistematična znanja za postavitev matematičnega modela gibajočega sistema z več prostostnimi stopnjami.
* Razumevanje odzivov nihajočih sistemov z več prostostnimi stopnjami pri lastnem ter vsiljenem nihanju.
Download
(Za Mathematica datoteke namestite Wolfram CFD Player)
[Matlab in Python koda za reševanje dif. enačb] [Primer reševanja diferencialnih enačb]   [Naloge - Analitična mehanika]   [Primeri nalog]   [Preizkusi-nihanja]   [Laboratorijske vaje]  
[Lagrange - izpeljava enakosti]   [Robni pogoji]   [Sistem z več prostosnimi stopnjami-Lab vaja 2008]  
[Fourierjeva vrsta]   [Udarna motnja]   [Lagrangeve enačbe v Mathematici]   [Periodicno vzbujanje]   [Udarna motnja]   [Sistem z n-PS]   [Zvezni sistemi]   [Nelinearni sistemi]   [Uvod v Mathematico]
Primeri industrijskih projektov, ki so blizu predmetu
 
3.  
Reducing engine-borne vibrations of a motorbike
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2007 
more   www.tomos.si
 
2.  
Parametric model of omnidirectional display device (Omni 450 prn, Omni 650 prn, Omni 1300 prn)
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential) 2006 
video   more   www.kolektorgroup.com
 
1.  
Dynamic model of the electric-motor brush
LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, (Confidential), 2005 
more   www.domel.si
Literatura
  • Boltežar Miha: Mehanska nihanja - 1.del (2. popravljena izdaja), Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2010 - [Več o učbeniku]
  • Meirovitch L.: Methods of ANALYTICAL DYNAMICS, McGraw-Hill, Inc., str. 45-100, 1970
  • Kuhelj Anton ml.: Mehanika, Dinamika, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1998
  • Thomson W.T., M.D. Dahlen: Theory of Vibration with Applications, Prentice Hall, 1998
  • Rao, S.S.: Mechanical vibrations (več izdaj) : Addison-Wesley Publishing Company