Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.
Dinamika togih teles 3.l. - RR
45ur predavanj + 30ur vaj (št. pred.: 2044).
Predavatelj
 
Professor
Miha Boltežar,PhD
Ladisk, Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana
miha.boltezar@fs.uni-lj.si    ⌂ ladisk.si/~boltezar/
☏ +386 1 4771 608     
Scholar Home  
Študijski in izpitni red
[Dinamika TT 2016/17].
Domače naloge
moj.ladisk.si
Domače naloge sprejemate in oddajate preko spletne aplikacije (potreben je Google account).
Download
[Preizkus]   [Laboratorijske vaje]   [Masni vztrajnostni momenti]   [Mehanska nihanja - 1.del: kazalo]
Opis predmeta
Kinetika
Ponovitev Newtonove kinetike masne točke. Kinetika sistema masnih točk in togega telesa: zakon o gibanju masnega središča, zakon o vrtilni količini, masni vztrajnostni momenti. Kinetična energija, gibalna in vrtilna količina pri rotaciji togega telesa. Kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne osi, balansiranje rotorjev. Vztrajnik. Kinetika ravninskega gibanja togega telesa in kinetika vrtenja togega telesa okrog stalne točke. Trk in udar.
Nihanja
Nihanja z 1 prostostno stopnjo, lastna dušena, vsiljena harmonska, izolacija nihanj, meritve vibracij, kritična hitrost rotorjev. Nihanja z nekaj prostostnimi stopnjami: lastna in vsiljena harmonska z 2 prostostnima stopnjama. Posplošitev na n prostostnih stopenj, matrični zapis. Gibljivi sistemi.
Laboratorijske vaje
Laboratorijske vaje so namenjene uporabi teoretičnega znanja na praktičnih primerih in spoznavanju osnov eksperimentalnih pristopov v dinamiki ter spoznavanje fenomenologije linearnih dinamskih sistemov.
Laboratorijske vaje so sestavljene iz treh samostojnih vaj.
 • V prvi vaji se študentje spoznajo z enostavnim eksperimentalnim pristopom določevanja osnega masnega vztrajnostnega momenta teles zapletenih oblik.
 • Druga vaja je namenjena identifikaciji stanja vibracij rotorja zaradi njegovega neuravnoteženja in uravnoteženju rotorja.
 • Pri tretji vaji študentje eksperimentalno določijo parametre nihala z eno prostostno stopnjo na podlagi lastnega nihanja in njegovo frekvenčno karakteristiko v primeru centrifugalnega vzbujanja.
Izpitni red
K izpitu (kolokviju) lahko pristopite le z veljavnim indeksom ali študentsko izkaznico. Izpit (kolokvij) morate pisati samo na izpitno polo. Na izpitu (kolokviju) lahko uporabljate le pole na katere pišete, pisalo, brisalo in računalo.
Literatura
V slovenskem jeziku
 • Kuhelj Anton ml.: Mehanika, Dinamika, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1998
 • Boltežar Miha: Mehanska nihanja - 1.del (2. popravljena izdaja), Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2010 - [Več o učbeniku]
 • Stropnik Jože: Kinetika za višješolski študij, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1995
 • Muršič Milan: Osnove tehniške mehanike 3, Dinamika, Akademska založba, Ljubljana, 1991
 • Diaci Janez: Dinamika in hidromehanika, Zbirka izpitnih nalog z rešitvami, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1995
 • Oblak Maks: Rešene naloge iz dinamike, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 1999
V angleškem jeziku
 • Meriam J.L., Kraige L.G.: Engineering mechanics, Dynamics, Vol. 2, 4rd Ed. John Wiley & Sons, New York, 1993, 1998
 • Hibbeler R.C.: Engineering mechanics, Dynamics, Prentice-Hall, Singapore, 1997
 • Nelson E.W., Best C.L., MacLean W.G: Schaums outline of theory and problems of engineering mechanics, statics and dynamics, McGraw-Hill, New York, 1997
 • Betford A, Fowler W.: Dynamics, engineering mechanic, Addison-Wesley, Reading, 1996
 • Riley W.F., Struges L.D.: Engineering mechanics, Dynamics, John Willey & Sons, New York, 1993
 • Beer F.P., Johnston E.R.: Vector mechanics for engineers: Dynamics, McGraw-Hill, Singapore, 1990
 • Thomson W.T.: Theory of Vibration with Applications, George Allen & Unwin, London, Sydney, 1981
Spletne povezave
Page created in 12 ms. Privacy