Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Avtomatizacije meritve akustične holografije v bližnjem poljuAbstract
Zanimiva alternativa konvencionalnim metodam za merjenje odziva strukture, kot sta pospeškomer in laserski merilnik, je metoda akustične holografije v bližnjem polju (ang. Nearfield Acoustic Holography, NAH). Akustična kamera namreč omogoča gosto diskretizacijo merjenih objektov, saj vsak uporabljen mikrofon predstavlja novo prostostno stopnjo. V ta namen lahko s premikanjem mreže mikrofonov učinkovito povečamo gostoto izmerjenih točk. Ker se na tem mestu želimo izogniti ročnemu nameščanju kamere, ki je časovno potratno in nenatančno, je cilj naloge izdelava programa za krmiljenje pomične mizice, s pomočjo katere bi zagotavljali nadzorovane pomike mreže mikrofonov po geometriji obravnavane strukture. Program naj omogoča avtomatski zajem in shranjevanje izmerjenega signala. Namen sistema je izvajanje meritev po metodi NAH, kar kandidat testira v okviru eksperimentalne modalne analize enostavne strukture.