Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Vpliv mase in nivoja vzbujanja na izdelek z nelinearno odzivno karakteristikoPovzetek
V praksi veliko industrijskih izdelkov izkazuje nelinearno odzivanje oz. karakteristiko na vibracijsko vzbujanje. Dinamsko modeliranje takšnih izdelkov je posledično oteženo, prav tako moramo biti predvidni pri predvideni življenjski dobi le teh. V okviru te zaključne naloge je najprej potrebno osvojiti osnove meritev, delo s stresalnikom ter program Labview. Nato bo potrebno razviti ustrezen merilni pristop ter pripraviti vzorce spremenljivih mas, katere se bo sistematično pomerilo pri različnih nivojih vzbujevalnih profilov. Na koncu se bo izvedla še analiza frekvenčnih prenosnih funkcij o vplivu mase in vzbujanja ter povzetek ugotovitev.