Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Spremljanje dinamskih lastnosti strukture v realnem casu med vibracijskim preizkusomPovzetek
Med (pospešenim) vibracijskim preizkusom material v strukturi pocasi degradira, do tocke porušitve. V tem procesu se strukturna dinamika spreminja. Posledicno je razhajanje med numericnim in eksperimentalnim modelom vedno vecje, kar vpliva na natancnost rezultatov.

V sklopu magistrske naloge je potrebno pripraviti sistem, ki bo sproti, med potekom vibracijskega preizkusa, beležil cimvec dinamskih lastnosti strukture cimbolj natancno. Tako bo mogoce dobiti boljši vpogled v nastanek poškodb v strukturi in izboljšano natancnost numericnih ocen casa do porušitve.