Comment Comment Comment Comment Comment
[University of Ljubljana] [Faculty of Mech Eng]
.:: L a b o r a t o r y     f o r     D y n a m i c s     o f     M a c h i n e s     a n d     S t r u c t u r e s ::.

Spremljanje dinamskih lastnosti strukture v realnem casu med vibracijskim preizkusom
 
Spremljanje dinamskih lastnosti strukture v realnem casu med vibracijskim preizkusom
 
more  
Abstract
Med (pospešenim) vibracijskim preizkusom material v strukturi pocasi degradira, do tocke porušitve. V tem procesu se strukturna dinamika spreminja. Posledicno je razhajanje med numericnim in eksperimentalnim modelom vedno vecje, kar vpliva na natancnost rezultatov.

V sklopu magistrske naloge je potrebno pripraviti sistem, ki bo sproti, med potekom vibracijskega preizkusa, beležil cimvec dinamskih lastnosti strukture cimbolj natancno. Tako bo mogoce dobiti boljši vpogled v nastanek poškodb v strukturi in izboljšano natancnost numericnih ocen casa do porušitve.
Page created in 13 ms. Privacy