Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Dinamska analiza enostavne strukture z metodami redukcije modelovAbstract
Pri numerični obravnavi problemov se velikokrat srečujemo z ogromnimi modeli, ki terjajo veliko računskega časa. Namen naloge je uporabiti eno od metod redukcije modelov na enostavnem primeru z namenom zmanjšanja števila prostostnih stopenj. Naloga bo zajemala pregled literature, definicijo modela v programskem paketu ANSYS ter analizo v programskem jeziku Python.