Hidroenergetski sistemi

Predavatelj:  prof. dr. Marko Hočevar(marko.hocevar@fs.uni-lj.si 314 01-4771-314)
prof. dr. Matevž Dular(matevz.dular@fs.uni-lj.si 314 01-4771-314)


Predmet obravnava delovanje hidroenergetskih sistemov. Študijsko gradivo je razdeljeno na 10 poglavij. Uvodno poglavje obravnava pomen vodnih turbin. Ker sta v Sloveniji razvoj in izdelava vodnih turbin pomembni področji strojništva, v drugem poglavju podrobneje obravnavamo Peltonove, Francisove, Kaplanove in cevne vodne turbine (obratovanje, posamezne gradnike, praznjenje, polnjenje, zaustavitev, zasilno zaustavitev itd.). V tretjem poglavju je opisan postopek izdelave različnih vrst gonilnikov vodnih turbin. Četrto poglavje obravnava teorijo podobnosti za uporabo v vodnih turbinskih strojih, pretočno, tlačno, močnostno število in specifično hitrost. V petem poglavju obravnavamo delovanje vodnih turbin, to je karakteristiko in školjčni diagram ter različne vrste zagona in zaustavitve elektrarne. V šestem poglavju so opisani elementi pretočnih traktov vodnih turbin kot so jezovi, cevovodi, rešetke, vodostani, vodilne, turbinske lopatice, regulatorji, sesalne cevi, sistem za mazanje, ležaji, zapornice itd. V sedmem poglavju obravnavamo izkoristke in moči hidroelektrarn in v osmem pomen potopitve za preprečevanje kavitacije. Trikotnike hitrosti v Peltonovi, Francisovi, in Kaplanovi turbini obravnavamo v devetem poglavju. V zadnjem desetem poglavju so predstavljeni vodenje hidroenergetskih sistemov, različne vrste hidroelektrarn in sistemsko krmiljenje.
Študentom je na voljo učbenik v slovenskem jeziku, dostopen prosto v elektronskem formatu (pdf) ali pri založbi FS v tiskani obliki.

Predavanja

Hočevar, Dular: Uvod v hidroenergetske sisteme

Vaje

Gradivo za vaje